NOWOŚĆ Pokrowiec podróżny Oxford Umbratex CV1

NOWOŚĆ IXON BULL Vented

NOWOŚĆ Brubeck Cooler New

NOWOŚĆ Shima Edge WP

NOWOŚĆ Course Roadster

NOWOŚĆ Ixon Orion
10
OPINIA Kawasaki VN 800 Vulcan Classic
9
OPINIA Victory Octane
9
OPINIA Kawasaki Versys 1000
9
OPINIA Benelli TNT 125
3
OPINIA Suzuki GSX 1250 FA
Zloty, imprezy, wydarzenia motocyklowe...

+ DODAJ ZLOT/WYDARZENIE

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

MAPA WYDARZEŃ/ZLOTÓW

Motoserce Kołobrzeg 2022
Miejscowość

Kołobrzeg

Województwo

Zachodniopomorskie

Data wydarzenia

25 czerwiec 2022

Czas Trwania

10:00-
PLAKAT

Opis wydarzenia
MOTOSERCE 2022
Skwer Pionierów Kołobrzeg
REGULAMIN
1. Organizatorem wydarzenia jest Klub Motocyklowy VOYAGER ul. Portowa 1 78-100 Kołobrzeg
2. Wyjaśnienie podstawowej terminologii użytej w Regulaminie:
- Wydarzenie – MOTOSERCE 2022 – zbiórka krwi
- Organizatorzy – Klub Motocyklowy VOYAGER reprezentowany przez Jarosława Trojanowskiego albo wszelkie osoby upoważnione przez wyżej wymienionego do sprawowania funkcji organizacyjnych bądź koordynujących.
- Uczestnik – osoba biorąca udział w tworzeniu oraz realizacji Wydarzenia.
- Pojazd – Pojazd biorący udział w realizacji Wydarzenia.
3. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest dla uczestników nie odpłatny. Podstawowe zasady uczestnictwa w Wydarzeniu:
- Ukończony 18 rok życia, a w przypadku osób niepełnoletnich zgoda prawnego opiekuna na udział w wydarzeniu.
- Niekaralność za przestępstwa umyślne,
4. Wydarzenie odbywa się na terenie Skweru Pionierów w Kołobrzegu i ma charakter jednodniowy.
5. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza aktów prawnych odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa własnego i innych.
6. Właściciele lub użytkownicy pojazdów zobowiązani są do zachowania maksymalnej staranności w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatowania tychże w sposób niekolidujący z obowiązującymi przepisami. Wymienione osoby ponoszą całkowitą odpowiedzialność za nieprzewidziane wydarzenia związane z eksploatacją pojazdów w czasie Wydarzenia. Rozwinięcie tego punktu zawarto w Aneksie nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Na terenie i w czasie Wydarzenia, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyrywkowej kontroli trzeźwości Uczestników w dowolnym momencie trwania Wydarzenia.
8. W związku z faktem, że Wydarzenie odbywać się będzie w miejscu publicznym, jak również ma wymiar edukacyjny, uczestnicy zobowiązani są do zachowania godnego, niepozostającego w sprzeczności z kanonami ogólnie rozumianej kultury osobistej i zbiorowej.
9. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji na terenie Wydarzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.
10. Na terenie Wydarzenia pojazdy mechaniczne mogą poruszać się tylko po wyznaczonych drogach.
11. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadany sprzęt i ekwipunek.
12. Udział we wszystkich przedsięwzięciach, realizowanych w trakcie Wydarzenia jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników.
13. Dopuszcza się do udziału w Wydarzeniu dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jedynie za wyrażoną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
14. Odpowiedzialność za pozostawienie miejsca stacjonowania grupy i osób pojedynczych w stanie niepogorszonym spoczywa na Uczestnikach Wydarzenia .
15. Uczestnicy Wydarzenia przekazują nieodpłatnie prawa do utrwalania (rejestrowania, powielania, retransmisji i wykorzystywania) swojego wizerunku, podczas wszystkich działań związanych z Wydarzeniem na rzecz Organizatorów.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie Wydarzenia.
17. Uczestnicy Wydarzenia przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie pokazów, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436).
18. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny ze znajomością niniejszego regulaminu oraz zgodą na wszystkie jego wytyczne.
19. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń wiąże się z usunięciem z terenu Wydarzenia.
Aneks nr 1
Zasady uczestnictwa pojazdów
Punkt 6. Regulaminu stanowi, że w trakcie jej trwania: Właściciele lub użytkownicy pojazdów zobowiązani są do zachowania maksymalnej staranności w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatowania tychże w sposób niekolidujący z obowiązującymi przepisami. Wymienione osoby ponoszą całkowitą odpowiedzialność za nieprzewidziane wydarzenia związane z eksploatacją pojazdów w czasie Wydarzenia.
Powyższy zapis należy rozumieć w taki sposób, że w trakcie trwania Wydarzenia, właściciele i/lub użytkownicy pojazdów zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
1. Pojazdy przemieszczać się i przebywać mogą tylko w miejscach wskazanych lub uzgodnionych z Organizatorami.
2. Za każdy pojazd, bez względu na liczbę osób obsługujących ponosi odpowiedzialność jedna, pełnoletnia osoba.
3. Każdy z właścicieli i/lub użytkowników pojazdów powinien zabezpieczyć zaplecze techniczne, pozwalające na odstawienie pojazdu w razie awarii w bezpieczne i niekolidujące, w przypadku jej wystąpienia, z możliwością dalszej realizacji Wydarzenia.
4. Zabrania się organizowania przejażdżek lub innego rodzaju manewrów dynamicznych z udziałem publiczności. Tego rodzaju działania każdorazowo muszą być konsultowane z Organizatorami.
5. Zabrania się użyczania pojazdów osobom trzecim, w szczególności nieposiadającym wymaganych dla danego typu pojazdu uprawnień.
6. Zabrania się składowania paliw i tankowania pojazdów bez konsultacji tego faktu z Organizatorami.
Złamanie którejkolwiek z powyższych zasad jest zachowaniem sprzecznym z Regulaminem i może być powodem do wykluczenia osoby, której dotyczy lub całej grupy z udziału w wydarzeniu.
Aneks nr 2
Zasady przydzielania upominków
1. Warunkiem wzięcia udziału uczestnika w losowaniu upominków dla krwiodawców jest oddanie krwi na hasło MOTOSERCE w dniach 01.06.2022 – 24.06.2022r w punkcie krwiodawstwa w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego lub 25.06.2022r. w specjalistycznym autobusie na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu. W losowaniu upominków udział biorą tylko osoby pełnoletnie.
2. Uczestnicy spełniający warunki zawarte w pkt 1 otrzymują w punkcie poboru krwi bezpłatnie ważny kupon biorący udział w losowaniu, osoby które wyrażą chęć udziału w losowaniu wrzucają jedna część kuponu do oznaczonego pojemnika zlokalizowanego w miejscu wyznaczonym przez organizatora w dniu 25.06.2022r. drugą część kuponu należ pozostawić sobie do okazania na scenie.
3. Losowanie nagród odbędzie się dnia 25.06.2022r. około godz 15.00 na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu. Uczestnicy winni stawić się w ustalonym terminie w miejscu losowania nagród. W razie nieobecności osoby której numer zostanie wyczytany, wylosowana nagroda przechodzi na rzecz innego uczestnika konkursu wyłonionego poprzez kolejne losowanie.
4. W losowaniu nagrody głównej biorą udział wszystkie kupony które zostaną wrzucone do oznaczonego pojemnika w dniu 25.06.2022. w miejscu wydarzenia.
W sprawach związanych z Wydarzeniem prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 606 681 762 lub adresem e-mail: voyagerkolobrzeg@wp.pl

NIE CHCESZ PRZEGAPIĆ ŻADNEGO ZLOTU? ZAINSTALUJ APLIKACJE MOTO OPINIE i miej bazę zlotów zawsze w swoim telefonie!
Get it on Google Play Moto-Opinie w App StoreWasze zdjęcia
Dodaj zdjęcie

Komentarze i dyskusje
 kod